Životní prostředí

Chemické látky

Chemické látky a směsi (CHL/CHS) mohou mít různé nebezpečné vlastnosti, jak fyzikálně-chemické, tak ohrožující zdraví nebo životní prostředí. Výrobci CHL/CHS jsou povinni charakter nebezpečnosti zjistit a CHL/CHS klasifikovat. Veškeré důležité informace pro nakládání s nebezpečnou CHL/CHS výrobce uvede v dokumentu, který se nazývá bezpečnostní list.

CHL/CHS se v Teplárně Strakonice, a.s. (TST) používají téměř ve všech hlavních i podpůrných procesech. Jedná se ve větším množství např. o topné oleje, chemikálie pro úpravu vody do kotlů a chladících okruhů, vápenný hydrát pro odsíření spalin. V malém množství jsou to např. technické plyny, čistící prostředky pro údržbu a úklidové prostředky.

Pro informaci o používaných CHL/CHS a jejich vlastnostech slouží databáze, která je součástí intranetu TST.
Nakládání s CHL/CHS je v TST řízeno interním dokumentem – směrnicí, do které jsou promítnuty povinnosti vyplývající pro TST z platné národní a evropské legislativy. Směrnice zahrnuje postup nakládání od vystavení požadavku na nákup, přes nákup, přepravu, skladování, užívání, až po výrobu a prodej.

Z bezpečného nakládání s CHL/CHS jsou pracovníci na dotčených pracovištích pravidelně proškolováni. K dispozici mají bezpečnostní listy CHL/CHS, se kterými v rámci své profese nakládají. Na základě nebezpečných vlastností CHL/CHS jsou pracovníkům přidělovány vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Sklady CHL/CHS jsou označeny výstražnými symboly nebezpečnosti. Zásobníky na kapalné chemické látky jsou umístěny v havarijních vanách a v pravidelných intervalech jsou u nich prováděny vizuální kontroly a těsnostní zkoušky.

Přeprava, příjem a odesílání nebezpečných věcí po železnici a silnici se řídí pokyny bezpečnostních poradců RID a ADR, se kterými má TST tuto činnost smluvně zajištěnou.

Kromě uživatele CHL/CHS je TST i výrobcem chemické látky, popílku z klasického spalování uhlí. Tato chemická látka je v souladu s evropským nařízením REACH registrovaná u Chemické agentury v Helsinkách a má přiděleno registrační číslo. Jedná se o látku, která není na základě provedených testů klasifikována jako nebezpečná.