X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Životní prostředí

Chemické látky

Nakládání s chemickými látkami je v TST řízeno interním dokumentem – směrnicí, do které jsou promítnuty povinnosti vyplývající pro TST z platné národní a evropské legislativy. Směrnice zahrnuje postup nakládání od vystavení požadavku na nákup, přes nákup, skladování, užívání, až po výrobu a prodej.

Z bezpečného nakládání s chemickými látkami jsou pracovníci na dotčených pracovištích pravidelně proškolováni. K dispozici mají bezpečnostní listy výrobců chemických látek a směsí, se kterými v rámci své profese nakládají, a Pravidla nakládání pro zákonem vybrané klasifikace nebezpečnosti. Pracovníkům jsou přidělovány vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Chemické látky a směsi jsou skladovány ve skladech popř. zásobnících, u kterých jsou v pravidelných intervalech prováděny vizuální kontroly a těsnostní zkoušky. Zásobníky na kapalné chemické látky jsou umístěny v havarijních vanách.

Ve větším množství je nakládáno s látkami žíravými – kyselinou chlorovodíkovou, hydroxidem sodným a chloridem železitým, které se používají na chemické úpravně vody při čiření a demineralizaci povrchové vody a s ropnými produkty – různé druhy olejů, nafta, technický benzín, které byly klasifikovány jako látky zdraví škodlivé.

Nově prováděná klasifikace nebezpečnosti dle evropského nařízení CLP měla za následek, že u některých chemických látek došlo k rozšíření klasifikace nebezpečnosti. Tento případ se týká např. zmiňovaných ropných produktů, kde u většiny látek přibyla klasifikace nebezpečnosti pro životní prostředí.

TST chemické látky ve svých výrobních procesech nejen používá, ale i vyrábí. TST je producentem chemické látky Ashes (residues), coal neboli popílek a škvára z klasického způsobu spalování uhlí. Tuto chemickou látku má TST v souladu s nařízením REACH registrovanou u Chemické agentury v Helsinkách a má přiděleno registrační číslo. Jedná se o látku, která není na základě provedených testů klasifikována jako nebezpečná, přesto má TST vypracovaný bezpečnostní list, který poskytuje všem odběratelům tohoto výrobku.