Životní prostředí

Chemické látky

Nakládání s chemickými látkami je v TST řízeno interním dokumentem – směrnicí, do které jsou promítnuty povinnosti vyplývající pro TST z platné národní a evropské legislativy. Směrnice zahrnuje postup nakládání od vystavení požadavku na nákup, přes nákup, skladování, užívání, až po výrobu a prodej.

Z bezpečného nakládání s chemickými látkami jsou pracovníci na dotčených pracovištích pravidelně proškolováni. K dispozici mají bezpečnostní listy výrobců chemických látek a směsí, se kterými v rámci své profese nakládají, a Pravidla nakládání pro zákonem vybrané klasifikace nebezpečnosti. Pracovníkům jsou přidělovány vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Chemické látky a směsi jsou skladovány ve skladech popř. zásobnících, u kterých jsou v pravidelných intervalech prováděny vizuální kontroly a těsnostní zkoušky. Zásobníky na kapalné chemické látky jsou umístěny v havarijních vanách.

Ve větším množství je nakládáno s látkami žíravými – kyselinou chlorovodíkovou, hydroxidem sodným a chloridem železitým, které se používají na chemické úpravně vody při čiření a demineralizaci povrchové vody a s ropnými produkty – různé druhy olejů, nafta, technický benzín, které byly klasifikovány jako látky zdraví škodlivé.

Nově prováděná klasifikace nebezpečnosti dle evropského nařízení CLP měla za následek, že u některých chemických látek došlo k rozšíření klasifikace nebezpečnosti. Tento případ se týká např. zmiňovaných ropných produktů, kde u většiny látek přibyla klasifikace nebezpečnosti pro životní prostředí.

TST chemické látky ve svých výrobních procesech nejen používá, ale i vyrábí. TST je producentem chemické látky Ashes (residues), coal neboli popílek a škvára z klasického způsobu spalování uhlí. Tuto chemickou látku má TST v souladu s nařízením REACH registrovanou u Chemické agentury v Helsinkách a má přiděleno registrační číslo. Jedná se o látku, která není na základě provedených testů klasifikována jako nebezpečná, přesto má TST vypracovaný bezpečnostní list, který poskytuje všem odběratelům tohoto výrobku.