Historie

Výroba tepla a elektřiny byla ve strakonické teplárně zahájena v roce 1954. Akciová společnost vznikla privatizací státního podniku Jihočeské energetické závody a zahájila svoji činnost 1.1.1994
V devadesátých létech minulého století bylo prakticky celé technologické zařízení zmodernizováno, byly instalovány technologie na snižování dopadů na životní prostředí, byly zavedeny moderní řídící systémy a nahrazena část parovodních rozvodů teplovodními.

Významná historická data

1946

 • příprava stavby projektu a rozhodnutí o umístění teplárny

1948

 • výstavba výrobního bloku, železniční vlečky, komína, uhelné skládky a přivaděče vody z řeky Otavy

1951

 • montáž strojního zařízení, elektro zařízení a rozvoden 6 a 22 kV

1952

 • výstavba uhelných kotlů K1 a K2 (každý o parním výkonu 36 t/h)
 • instalace turbogenerátorů TG1 (2 MW) a TG2 (16 MW)

1954

 • zahájení výroby tepla a elektřiny – uvedení uhelných kotlů K1, K2, rozvodny 6, 22, 110 kV a turbogenerátorů TG1, TG2 do provozu

1958

 • začlenění do majetku Jihočeských energetických závodů, s. p. České Budějovice

1964

 • uvedení třetího uhelného kotle K3 (o parním výkonu 75 t/h) do provozu

1985

 • výstavba mazutových kotlů K4 a K5 (každý o parním výkonu 80 t/h)
 • výstavba chemické úpravny vody
 • výstavba mazutového hospodářství
 • výstavba nového monolitického komína o výšce 147,5 m
 • výstavba horkovzdušného rozmrazovacího tunelu

1993

 • převedení Teplárny Strakonice do majetku Fondu národního majetku

1994

 • založení akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
 • uvedení denitrifikačního zařízení u kotlů K1 a K2 do provozu
 • instalace pneumatické dopravy popílku
 • instalace emisního monitorovacího systému

1995

 • zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem
 • výstavba centrální kompresorové stanice

1996

 • převedení tepelného hospodářství do majetku společnosti (tepelné sekundární rozvody a výměníkové stanice)
 • oprava a modernizace TG1 – zvýšení výkonu na 8 MW
 • realizace I. etapy řídícího systému TELEPERM XP
 • uzavření smlouvy na výstavbu odsiřovacího zařízení
 • teplofikace lokality Volyňská II a Barvínkov

1997

 • výstavba odsiřovacího zařízení
 • realizace II. etapy řídícího systému TELEPERM XP
 • teplofikace lokality Žižkova

1998

 • uvedení odsíření do provozu
 • realizace III. etapy řídícího systému TELEPERM XP

1999

 • zavedení informačních systémů ENERGY CAP (bilancování, plánování) a FATEP (fakturace tepla)
 • realizace IV. etapy řídícího systému TELEPERM XP
 • zavedení dvousložkové ceny tepla

2000

 • rozšíření informačního systému o systém GIS
 • výstavba chladicích mikrověží
 • dokončení opravy a modernizace TG2 – zvýšení výkonu na 20 MW
 • realizace V. etapy řídícího systému TELEPERM XP

2001

 • instalace centrálního regulátoru výkonu a terminálu pro poskytování podpůrných služeb
 • zahájení obchodování s elektřinou s E.ON Energie, a.s.

2002

 • uvedení nouzového komína (40 m) do provozu
 • modernizace odpopílkování

2003

 • modernizace rozvodů tepla – sídliště Tržní
 • rekonstrukce pneumatické dopravy popílku
 • modernizace chemické úpravny vody – I. etapa

2004

 • zřízení obchodního oddělení
 • oprava parovodu Sever v ulici Ellerova
 • oprava a modernizace rozvodů tepla – sídliště Na Ohradě, ul. Zvolenská
 • teplofikace rodinných domků v ul. Máchova

2005

 • certifikace integrovaného systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS
 • realizace upgrade ŘS TELEPERM XP

2006

 • zavedení nového ekonomického informačního systému SAP a fakturačního systému tepla CALOR
 • ukončení teplofikace strakonického hradu
 • vydání Integrovaného povolení
 • modernizace chemické úpravny vody – II. etapa

2007

 • modernizace rozvodů tepla v lokalitě Mír
 • modernizace chemické úpravny vody – III. etapa
 • ukončení rekultivace 1. stavby skládky Kuřimany

2008

 • teplofikace ul. Svojsíka a Máchova
 • modernizace TN2
 • vydání stavebního povolení na rekonstrukci kotlů K1 a K2

2009

 • realizace I. etapy modernizace zauhlování se snížením prašnosti
 • teplofikace lokality Na Muškách
 • vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce uhelných kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“

2010

 • uvedení školícího střediska do provozu
 • uzavření smlouvy na „Rekonstrukci uhelných kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“ (REK12) a uzavření smlouvy o úvěru na financování REK12
 • realizace I. etapy projektu „Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice“
 • výstavba teplovodů v lokalitě Stínadla
 • realizace II. etapy modernizace zauhlování se snížením prašnosti
 • registrace popílku a škváry podle evropského nařízení REACH

2011

 • realizace II. etapy projektu „Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice“ – „Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice“ a „Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém“
 • zahájení rekonstrukce kotle K2
 • zahájení implementace IS DAMAS pro bilancování, plánování a obchodování s el. energií

2012

 • realizace II. etapy projektu „Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice“ – přepojení 33 odběrných míst z primárního na sekundární médium

2013

 • změna v licencované činnosti „Výroba tepelné energie“ – rozdělení výrobního zařízení kotelny na 2 provozovny: provozovna č. 1 – K1 až K4, provozovna č. 2 – K5
 • rekonstrukce odpopílkování
 • ukončení rekonstrukce kotle K2

2014

 • oslava 60 let od zahájení provozu a 20 let od založení akciové společnosti
 • zahájení rekonstrukce kotle K1
 • uzavření smlouvy na upgrade řídícího systému T2000 na T3000

2015

 • ukončení rekonstrukce kotle K1
 • realizace 1. etapy upgrade řídícího systému T2000 na T3000
 • instalace nového účetního a fakturačního systému HELIOS
 • realizace akce „Eliminace parovodu Východ (V3)“

2016

 • realizace 2. etapy upgrade řídícího systému T2000 na T3000
 • implementace účetního systému HELIOS a fakturačního systému HELIOS Energo
 • zastřešení skládky uhlí
 • výměna emisního monitoringu

2017

 • realizace 3. etapy upgrade ŘS SPPA T2000 na SPPA T3000
 • instalace nových DPS v Mírové ul.
 • zprovoznění alkalizace napájecí vody
 • recertifikace integrovaného systému řízení podle nových ISO norem

2018

 • dokončení upgrade ŘS SPPA T2000 na SPPA T3000
 • realizace akce „Eliminace parovodu V1–2“

2019

 • oprava TG2