Životní prostředí

Integrovaná prevence a omezování znečistění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci stanovil povinnost získat do 30. října 2007 tzv. integrované povolení (IP). Jak název napovídá, toto povolení integruje a nahrazuje většinu povolení souvisejících s ochranou životního prostředí. IP je velice významný dokument, který nahrazuje celou řadu dříve platných povolení, zejména v oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, nakládání s vodami, snižování hluku, předcházení haváriím.

Proces získání IP byl poměrně složitý a zdlouhavý. V prosinci 2005 byla žádost o vydání IP předložena Krajskému úřadu. Po připomínkách příslušných orgánů státní správy, odborně způsobilé osoby – České informační agentury životního prostředí CENIA a ústním jednání na Krajském úřadu bylo 22.9.2006 IP vydáno. Teplárna Strakonice, a.s. tak splnila požadavek zákona s ročním předstihem. Došlo ke zpřísnění původního stavu, zejména v oblasti měření emisí a hodnocení kvality vypouštěných vod.

Od roku 2005 se ohlašují znečišťující látky do integrovaného registru znečišťování. Integrovaný registr znečišťování je databáze, která obsahuje údaje o emisích a přenosech významných škodlivých látek znečišťujících životní prostředí.