O společnosti

Integrovaný systém řízení

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. se již v roce 2003 rozhodla pro postupné připojováni k vybrané skupině podniků, které si uvědomují nejenom své závazky vůči akcionářům, ale i ty vůči odběratelům, zaměstnancům, široké veřejnosti a životnímu prostředí jako celku.

Prvotní snažení se zaváděním ISŘ, který místo funkčního řízení zavádí řízení procesní, vyvrcholilo v roce 2005, kdy proběhlo první nezávislé a nestranné ověření toho, zda v TST, a.s. již funguje systém řízení, který naplňuje požadavky následujících norem:

  • ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu kvality),
  • ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu),
  • ČSN OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  • Program EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009).

Ověření provedla renomovaná akreditovaná společnost CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti a na základě výsledků naší společnosti udělila zlatý certifikát za splnění požadavků všech z výše uvedených norem současně.

Ve všech následujících letech proběhly Dozorové audity, respektive Recertifikační audity, při kterých společnost opakovaně prokázala fungování systému řízení i naplňování požadavků zmíněných norem a programu.

Společnost úspěšnou certifikací potvrzuje to, že vytváří zdravé a bezpečné podmínky pro své zaměstnance a neustále zlepšuje vnitřní vazby probíhající ve společnosti tak, aby zajistila vysokou kvalitu nabízených služeb svým zákazníkům a minimalizovala dopad své činnosti na životní prostředí.

Společnost rovněž vyhlásila Integrovanou politiku a každoročně vydává Prohlášení k životnímu prostředí, ve kterém široké veřejnosti přibližuje základní rámec informací a postojů společnosti v oblasti péče o životní prostředí a bezpečnost práce.

Obrázek         Obrázek       Obrázek         Obrázek