Nejčastější dotazy

Mimořádné jevy související s provozem výrobního zařízení

MIMOŘÁDNÉ JEVY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

1/ Provoz mazutového kotle K5 do malého komína

Cílem Teplárny Strakonice, a.s. je stabilně a bezpečně zajistit dodávky tepla a teplé vody bez jakéhokoli přerušení.

Pro havarijní zásobování teplem slouží mazutový kotel K5, který je trvale zaústěn do ocelového komína. Tento kotel je umístěn v samostatné provozovně* a s ohledem na plnění legislativních požadavků jej nelze provozovat do velkého komína. Do provozu je uváděn v případě poruchy nebo plánovaných oprav uhelných kotlů v období mimo topnou sezónu, kdy je odběr páry velmi nízký, na úrovni cca 15 t/h. Pro tyto účely byl kotel K5 zrekonstruován a vybaven menšími hořáky.

V případě poruch nebo oprav uhelných kotlů by teoreticky bylo možné provozovat i kotel K4, který je připojen do velkého komína, ale tento kotel má příliš vysoký minimální parní výkon (20 t/h) a nelze jej provozovat mimo topnou sezónu.

V některých případech (plánované opravy uhelných kotlů) je provoz kotle K5 předem naplánován a o uvádění kotle do provozu jsou informovány orgány státní správy (MěÚ Strakonice – Odbor ŽP; Česká inspekce životního prostředí ČB), které informují veřejnost.

V případě poruchy provozovaných uhelných kotlů je nutné kotel K5 uvést do provozu operativně, i v tomto případě jsou v rámci možností orgány státní správy informovány.

Kotel K5 je uváděn do provozu ze studeného stavu a po dobu, než jsou dosaženy jmenovité parametry páry, může dojít ke zvýšené tmavosti kouře. Tato skutečnost je v souladu s platnými právními předpisy, ve kterých je stanoveno, že v době uvádění kotle do provozu nemusí být dodržovány emisní limity.

I při provozu kotle K5 se může vyskytnout porucha, např. výpadek hořáku, která může mít za následek zvýšenou tmavost kouře. I na tyto případy legislativa pamatuje a uvádí, že v případě poruchy nemusí být emisní limit plněn.

Snahou společnosti je při každém uvádění kotle do provozu minimalizovat dobu, po kterou je tmavost kouře vyšší, ale zcela tento jev eliminovat nelze, stejně jako předejít případným poruchám.


2/ Zvýšená tmavost kouře při uvádění zařízení do provozu nebo poruchách

2a) Mazutový kotel K4

Pro zajištění plynulé dodávky tepla je provoz teplárny plánován tak, aby skladba provozovaných kotlů vykryla potřeby odběratelů. V určitých situacích ale není možno zajistit dodávku tepla bez provozování tzv. špičkového zdroje, kotle, který je uváděn do provozu kvůli pokrytí ranní špičky v odběrech tepla, kdy je poptávka po teple dvojnásobná oproti zbytku dne. Za tímto účelem je do provozu uváděn mazutový kotel, který je operativní co do najetí i odstavení.

Teplárna má dva mazutové kotle. O provozování kotle K5 pojednává bod 1/, druhý mazutový kotel K4 je připojený do velkého komína. Způsob najíždění, provozování i odstavování kotle K4 je prakticky shodný s kotlem K5.

Kotel K4 je uváděn do provozu ze studeného stavu a po dobu, než jsou dosaženy jmenovité parametry páry, dochází ke zvýšené tmavosti kouře. Tato skutečnost je v souladu s platnými právními předpisy, ve kterých je stanoveno, že v době uvádění kotle do provozu nemusí být dodržovány emisní limity.

Nejen při uvádění kotle K4 do provozu, ale i při provozu se může vyskytnout porucha, např. výpadek hořáku, který má za následek zvýšenou tmavost kouře. I na tyto případy legislativa pamatuje a uvádí, že v případě poruchy nemusí být emisní limit plněn.

Snahou společnosti je při každém uvádění kotle do provozu minimalizovat dobu, po kterou je tmavost kouře vyšší, ale zcela tento jev eliminovat nelze, stejně jako předejít případným poruchám.

2b) Uhelné kotle K1, K2, K3

I při uvádění a provozování uhelných kotlů do provozu může dojít ke zvýšené tmavosti kouře, důvody jsou totožné jako v případě uvedeném v předchozím bodě 2a).


3/ Vypouštění páry do ovzduší

Pro zajištění bezpečného provozu kotlů slouží pojišťovací ventily, které v případě nárůstu tlaku v kotli upouštějí páru. I přesto, že jsou kotle vybaveny moderní řídící technikou, může v ojedinělých případech dojít k nárůstu tlaku v kotli, na který pojišťovací ventil reaguje otevřením a vypuštěním přebytečného množství páry do ovzduší. Důvody mohou být různé, např. prudký pokles nebo nárůst odběru páry ve městě či porucha na zařízení.
Specifickým případem je plánovaný tzv. profuk kotle, který se provádí v rámci rekonstrukce nebo výstavby nového kotle. Tyto profuky jsou plánovány s dostatečným předstihem a jsou oznámeny příslušným orgánům státní správy.

Ke snížení hluku souvisejícího s vypouštěním páry jsou na všech pojišťovacích ventilech instalovány tlumiče hluku, které výrazně snižují hlučnost v blízkém okolí teplárny.

Jedním z cílů právě probíhající rozsáhlé modernizace a rekonstrukce kotlů K1 a K2 je zvýšení bezpečnosti provozu, snížení počtu poruch a zkvalitnění regulačního rozsahu. Všechny tyto aspekty by měly v budoucnosti vést k dalšímu omezení vypouštění páry do ovzduší.

_____________________________________________________________________________________________________

* Na základě změny v licencované činnosti „Výroba tepelné energie“ – bylo v roce 2013 výrobní zařízení kotelny rozděleno na 2 provozovny – Provozovna č. 1 jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt.