Certifikace integrovaného systému řízení

30.07.2018

Teplárna Strakonice, a.s. znovu úspěšně absolvovala prověření certifikovaného integrovaného systému řízení

Teplárna Strakonice, a.s. (TST) má již 13 let certifikovaný systém řízení, který neustále zlepšuje a rozvíjí.

Integrovaný systém řízení v TST naplňuje požadavky následujících norem:
• ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu kvality),
• ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu),
• ČSN OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
• Program EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009).

V roce 2018 proběhl dozorový audit ve dnech 11.-12. 6. V návaznosti na registraci v programu EMAS proběhl v rámci dozorového auditu zároveň dozor systému environmentálního managementu vč. ověření Prohlášení k životnímu prostředí a plnění požadavků EMAS.

Závěry dozorového auditu

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. rozvíjí svůj systém řízení na dobré úrovni. Všechny prvky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou dodržovány, průběžně přezkoumávány a korigovány spolehlivým týmem pracovníků, odpovídajících za systém řízení, auditovány nezávislými interními auditory. Příslušné povinné záznamy tuto skutečnost potvrzují. Zákonné požadavky se plní, změny v právních předpisech jsou zařazeny do registru právních požadavků a plánovitě zaváděny a dodržovány. Aktivity v rámci systému vedou k průkaznému zlepšování.

Cíle auditu byly naplněny, na základě vzorkování lze potvrdit, že systém managementu je efektivní, byl stanoven ve vhodném rozsahu, plní aplikovatelné požadavky zákonů, předpisů a smluv, organizace plní specifikované cíle a dosahuje očekávaných výsledků.

Tým auditorů na základě auditu konstatuje shodu systému managementu s požadavky uvedených norem OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

Výsledek dozorového auditu: Certifikáty zachovány.

Tisková zpráva – Certifikace 2017 (ve formátu .pdf)