Certifikace integrovaného systému řízení

27.07.2016

Teplárna Strakonice, a.s. opět úspěšně absolvovala prověření certifikovaného integrovaného systému řízení

Teplárna Strakonice, a.s. (TST) má již více než 10 let certifikovaný systém řízení, který neustále zlepšuje a rozvíjí.

Integrovaný systém řízení v TST naplňuje požadavky následujících norem:
• ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu kvality),
• ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu),
• ČSN OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
• Program EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009).

V roce 2016 proběhl dozorový audit ve dnech 16. – 17. 6. V návaznosti na registraci v programu EMAS proběhl v rámci dozorového auditu zároveň dozor systému environmentálního managementu vč. ověření Prohlášení k životnímu prostředí a plnění požadavků EMAS.

Závěry dozorového auditu

Společnost rozvíjí svůj systém na dobré úrovni. Všechny prvky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou dodržovány, průběžně přezkoumávány a korigovány spolehlivým týmem pracovníků, odpovídajících za systém, auditovány nezávislými interními auditory. Příslušné povinné záznamy tuto skutečnost potvrzují. Zákonné požadavky se plní, změny v právních předpisech jsou zařazeny do registru právních požadavků a plánovitě zaváděny a dodržovány.

  • V průběhu auditu nebyly shledány neshody.
  • V průběhu auditu nebyly shledány nedostatky.

Certifikáty byly zachovány v platnosti.

Tým auditorů na základě auditu konstatuje shodu systému managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky uvedených norem.

Společnost úspěšnou certifikací potvrzuje to, že plní zákonné požadavky, dodržuje normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, má odborně zaškolené a vzdělané zaměstnance, kterým vytváří kvalitní podmínky k rozvíjení jejich znalostí a profesních dovedností. Integrovaný systém řízení přispívá ke zvyšování kvality nabízených služeb zákazníkům a k minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Závěry z dozoru systému environmentálního managementu vč. ověření Prohlášení k životnímu prostředí a plnění požadavků EMAS

Společnost udržuje systém environmentálního managementu na velmi dobré úrovni, a to nejen prakticky, ale i z pohledu udržování a aktualizování klíčových dokumentů (registry aspektů, registry právních požadavků, provozní řády…). Velmi dobrá je i komunikace s regionálními institucemi a veřejností.

V rámci environmentálního prohlášení jsou zapracovány požadavky nařízení EP a Rady č. 1221/2009 EMAS III.

  • Nebyla zjištěna žádná místa nesouladu.
  • Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani z hlediska Prohlášení, ani z hlediska systému EMS.

Ing. Jan Filip, telefon: 383 318 360, e-mail: filip@tst.cz
Ing. Jana Divišová, telefon 383 318 215, e-mail: divisova@tst.cz

Tisková zpráva (ve formátu .pdf)