Oznámení k dodávkám tepelné energie za VS Povážská 523

10.07.2020

V poslední době se na společnost Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „TST“) obracejí některá SVJ s žádostí o objasnění aktuální situace, ke které došlo v souvislosti se změnou licence na rozvod tepelné energie v oblasti Přední Ptákovice (jedná se o rozvod tepelné energie z výměníkové stanice umístěné na adrese Povážská 523, Strakonice). V této souvislosti jsme zaznamenali i určité obavy, zda aktuální situace nemůže ohrozit plynulé zásobování tepelnou energií, kterou TST dodává do jednotlivých SVJ, a zda mají SVJ reagovat na nabídky na změnu dodavatele tepelné energie.
Tyto obavy jsou zcela zbytečné, neboť je nutné oddělovat (I.) soukromoprávní rovinu dodávání tepelné energie, která se týká smluvních vztahů mezi TST a SVJ a (II.) veřejnoprávní rovinu podnikání v energetice, která se týká licencí. Se soukromoprávní rovinou dodávání tepelné energie souvisí i problematika (III.) změny dodavatele tepelné energie.

I.
Soukromoprávní rovina dodávání tepelné energie
V souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen „Energetický zákon“) lze tepelnou energii dodávat jiné fyzické nebo právnické osobě pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Vztahy mezi TST a jednotlivými SVJ se tedy řídí smlouvou o dodávkách tepelné energie, která upravuje soukromoprávní vztahy mezi dodavatelem (TST) na straně jedné a odběratelem (SVJ) na straně druhé.
Dodavatelem tepelné energie je ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) bod 2 Energetického zákona výrobce nebo distributor tepelné energie.
Odběratelem tepelné energie je ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) bod 5 energetického zákona zákazník nebo distributor tepelné energie.
Zákazníkem pak ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) bod 4 Energetického zákona je osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití.
Společnost TST je proto povinna dodávat každému SVJ, které má s TST uzavřenou platnou smlouvu o dodávkách tepelné energie, tuto tepelnou energii ve smluvně určeném rozsahu. Na platnost tohoto závazku nemá tedy změna licence vliv, neboť se jedná o soukromoprávní závazek mezi TST a jednotlivými SVJ. Na základě tohoto smluvního vztahu, kterým je TST vázána, jsme povinni dodávat i nadále Vašemu SVJ tepelnou energii.

II.
Veřejnoprávní rovina dodávek tepelné energie
Změna licence na rozvod tepelné energie je naopak projevem veřejnoprávní regulace výroby a/nebo rozvodu tepelné energie. K tomuto rozvodu nebo výrobě vyžaduje zákon č. 458/2000 Sb. (dále jen „Energetický zákon“) veřejnoprávní povolení (tzv. licenci). Tuto licenci vydává Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) a uděluje se zvlášť na (1) rozvod tepelné energie a zvlášť na (2) výrobu tepelné energie (srov. ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) bod 3 a písm. b) bod 6 Energetického zákona).
Společnost TST je samozřejmě i nadále držitelem licence na výrobu tepelné energie, jakož i licence na rozvod tepelné energie. Došlo pouze k tomu, že držitelem licence pro rozvod tepelné energie na vymezené části katastrálního území Přední Ptákovice je nově společnost Energo Strakonice, s.r.o. (dále jen „Energo“). O tuto část katastrálního území se zároveň zúžila licence na rozvod tepelné energie, kterou drží TST.
K tomuto zúžení licence TST na rozvod tepelné energie došlo (zjednodušeně řečeno) tím, že TST zpochybnila platnost podnájemní smlouvy k výměníkové stanici na adrese Povážská 523. Na základě zpochybnění platnosti této podnájemní smlouvy ERÚ formálně zúžil společnosti TST rozsah licence pro rozvod tepelné o předmětné území (tj. část katastrálního území Přední Ptákovice). Tento postup ERÚ považuje TST za chybný a domáhá se nápravy tohoto chybného rozhodnutí ERÚ žalobou u správního soudu. Zároveň společnost TST požádala ERÚ o povolení dodávat tepelnou energii nad rámec licence pro rozvod tepelné energie.
Problematika licence a jejího zúžení se tedy týká pouze vztahů mezi TST a ERÚ.

III.
Změna dodavatele tepelné energie
Na TST se rovněž obrátilo SVJ, které bylo společností Energo vyzváno k uzavření smluv na dodávku tepelné energie, a to právě v souvislosti se změnou licence na rozvod tepelné energie v části katastrálního území Přední Ptákovice.
V obecné rovině lze konstatovat, že zákazník (tedy SVJ) má právo rozhodnout se o změně dodavatele tepelné energie a TST respektuje jakoukoliv volbu svých zákazníků. Před případným uzavřením smlouvy s novým dodavatelem tepelné energie (např. se společností Energo) je samozřejmě nezbytné ukončení smlouvy o dodávkách tepelné energie se stávajícím dodavatelem (kterým je nyní TST).
Při výběru nového dodavatele je vhodné ujistit se, o jakého dodavatele se jedná. Na trhu s tepelnou energií působí v zásadě tři kategorie dodavatelů tepelné energie, a to výrobci tepelné energie, překupníci tepelné energie a smíšený typ dodavatele.
První kategorie dodavatelů tepelné energie (výrobci) zahrnuje ty dodavatele tepelné energie, kteří mají zároveň licenci na výrobu tepelné energie a provozují vlastní tepelné zdroje. Největším výrobcem tepelné energie na území města Strakonice je právě TST, která provozuje zdroje tepelné energie s nainstalovaným tepelným výkonem cca 205 MW. Ceny tepelné energie od těchto dodavatelů jsou obvykle nejnižší.
Druhou kategorií dodavatelů tepelné energie (překupníci) jsou dodavatelé bez vlastního zdroje tepelné energie. Tito dodavatelé tepelnou energii nejprve nakupují od výrobců tepelné energie a následně ji dále přeprodávají svým zákazníkům. Ceny těchto dodavatelů pro zákazníky jsou obvykle vyšší, neboť zákazníkům je cena tepla navýšena o marži překupníka.
Třetí kategorií dodavatelů (smíšený typ) jsou dodavatele tepelné energie, kteří sice provozují vlastní zdroj tepelné energie, který však není schopen plnohodnotně zajistit průběžné a vyrovnané dodávky tepelné energie (z technologických či kapacitních důvodů). Chybějící tepelnou energii takový dodavatel musí dokupovat od jiného výrobce tepelné energie. Cena tepelné energie pro zákazníky takového dodavatele je pak závislá na řadě faktorů, mimo jiné i na cenách, za které takový dodavatel dokupuje chybějící tepelnou energii. Takovým dodavatelem zřejmě bude i společnost Energo, která je držitelem licence na výrobu tepelné energie s tepelnými zdroji o výkonu 0,054 MW. Domnívám se, že tepelný zdroj s takto nízkým výkonem není samostatně schopen zajistit plnohodnotné dodávky tepelné energie pro všechna SVJ, která jsou prozatím napojena na výměníkovou stanici Povážská 523.
U každého dodavatele je dále vhodné si před uzavřením smlouvy nechat nejdříve podrobně vysvětlit nastavení cen, fixaci těchto cen, jakož i cenovou politiku pro střednědobé a dlouhodobé období, případně i výrobní cenu tepla a náklady na provoz tepelného zdroje a rozvodného tepelného zařízení, zvážit kontinuitu a kvalitu dodávek. Lze říci, že to jsou základní faktory, které ovlivňují konečnou cenu tepelné energie pro zákazníka.
Ke zvážení všech možností je rovněž vhodné si vyžádat společnou osobní prezentaci dodavatelů tepelné energie. Výhodou takové prezentace je, že členové SVJ mají možnost získat maximum informací nutných k tomu, aby mohli vyhodnotit nabídky jednotlivých dodavatelů. Za naši společnost mohu poznamenat, že jsme k takovému setkání samozřejmě vždy připraveni. Cenová politika společnosti TST je všeobecně známa a prezentována. V té neplánujeme žádné změny a vycházíme ze zájmu majoritního akcionáře TST (tedy města Strakonice), kterým je zajišťovat všem občanům města tepelnou energii za přijatelných podmínek, nikoliv tedy maximalizace zisku akcionáře.
V každém případě doporučuji, aby si každé SVJ před případnou změnou dodavatele nechalo detailně vysvětlit ekonomické důsledky takového rozhodnutí. Pevně věřím, že TST v takovém posouzení obstojí.
Pro úplnost závěrem dodávám, že TST aktuálně zpracovává projekt vlastních rozvodných sítí, kterými budou tepelná energie z TST dodávána všem zákazníkům, kteří jsou nyní napojeny na výměníkové stanice ve vlastnictví třetích stran. Důvodem k tomuto postupu je odstranění jakýchkoliv zbytečných nákladů na výrobu a rozvod tepelné energie našim zákazníkům. Věříme, že i Vaše SVJ bude i nadále jedním z nich. V opačném případě však plně respektujeme Vaše rozhodnutí.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě můžete kontaktovat osobně na tel. čísle 602 602 072. Pokud byste měl Vy osobně nebo Vaše SVJ zájem o další informace, nabízím Vám možnost osobního setkání.
S pozdravem

Ing. Pavel Hřídel
předseda představenstva