Recertifikace Teplárny Strakonice, a.s.

28.07.2017

Teplárna Strakonice, a.s. jako jedna z prvních společností v České republice absolvovala recertifikaci integrovaného systému řízení podle nových evropských norem

Teplárna Strakonice, a.s. (TST) má již více než 10 let certifikovaný systém řízení, který neustále zlepšuje a rozvíjí.

Integrovaný systém řízení v TST naplňuje požadavky následujících norem:
• ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu kvality),
• ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu),
• ČSN OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
• Program EMAS (Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009).

V roce 2017 proběhl recertifikační audit ve dnech 12. – 14. 6. Narozdíl od předchozích dvou let, kdy probíhaly dozorové audity, šlo letos o audit recertifikační, který probíhá každé tři roky a prověřuje celý systém do větší hloubky. Od minulého recertifikačního auditu (v roce 2014) navíc došlo ke změně evropských norem a teplárna tak stála před rozhodnutím, zda se novým požadavkům přizpůsobit již v roce 2017, nebo si nechat na přípravu další rok. I přes zásadní změny v oblasti dokumentace a s tím související velký objem navazujících činností bylo rozhodnuto recertifikovat dle nových norem.

V návaznosti na registraci v programu EMAS proběhl v rámci recertifikačního auditu zároveň dozor systému environmentálního managementu vč. ověření Prohlášení k životnímu prostředí a plnění požadavků EMAS.

Závěry recertifikačního auditu

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. rozvíjí svůj systém řízení na dobré úrovni. Všechny prvky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou dodržovány, průběžně přezkoumávány a korigovány spolehlivým týmem pracovníků, odpovídajících za systém řízení, auditovány nezávislými interními auditory. Příslušné povinné záznamy tuto skutečnost potvrzují. Zákonné požadavky se plní, změny v právních předpisech jsou zařazeny do registru právních požadavků a plánovitě zaváděny a dodržovány. Aktivity v rámci systému vedou k průkaznému zlepšování.

• V průběhu auditu nebyly shledány významné neshody.
• V průběhu auditu nebyly shledány méně významné neshody.

Byly vystaveny nové certifikáty s platností na tři roky, v následujících dvou letech proběhnou dozorové audity.

Tým auditorů na základě auditu konstatuje shodu systému managementu s požadavky uvedených
norem OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

Společnost úspěšnou certifikací potvrzuje to, že plní zákonné požadavky, dodržuje normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, má odborně zaškolené a vzdělané zaměstnance, kterým vytváří kvalitní podmínky k rozvíjení jejich znalostí a profesních dovedností. Integrovaný systém řízení přispívá ke zvyšování kvality nabízených služeb zákazníkům a k minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Zároveň je třeba podotknout, že Teplárna Strakonice, a.s. prošla úspěšně recertifikací podle nových evropských norem jako jedna z prvních společností v České republice.

Závěry z dozoru systému environmentálního managementu vč. ověření Prohlášení k životnímu prostředí a plnění požadavků EMAS

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. udržuje systém environmentálního managementu na velmi dobré úrovni, a to nejen prakticky, ale i z pohledu udržování a aktualizování klíčových dokumentů (registry aspektů, registry právních požadavků, provozní řády…). Velmi dobrá je i komunikace s regionálními institucemi a veřejností.

V rámci environmentálního prohlášení jsou zapracovány požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 EMAS III.

• Nebyla zjištěna žádná místa nesouladu.
• Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani z hlediska Prohlášení, ani z hlediska systému EMS.

Ing. Jan Filip, telefon: 383 318 360, e-mail: filip@tst.cz
Ing. Jana Divišová, telefon 383 318 215, e-mail: divisova@tst.cz

Tisková zpráva – Certifikace 2017 (ve formátu .pdf)