Režim vytápění

10.09.2019

Jak funguje vytápění, kdy se začíná topit, kdy se topit přestává, proč se přestává topit v noci a proč se někdy přestává topit i během dne

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanoví vyhláška č. 194/2007 Sb., v platném znění.
Vyhláška č. 194/2007 Sb. stanoví tzv. otopné období, které začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Dodávka tepelné energie se zahájí v topném období, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C, a to ve 2 po sobě následujících dnech, přičemž podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.
K omezení vytápění dojde v případě, že teplota stoupne nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

Jak se stanoví průměrná denní teplota?
Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

Noční útlum vytápění
Vyhláška č. 194/2007 Sb. dále stanoví, že v době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.

Denní útlum vytápění
Každá výměníková nebo domovní předávací stanice funguje v automatickém režimu a dodávku tepla do bytů reguluje na základě teploty venkovního vzduchu. V případě nárůstu venkovní teploty regulace automaticky snižuje teplotu vody v otopné soustavě, případně dojde k vypnutí oběhového čerpadla. To se nejvíce projevuje v tzv. přechodném období, kdy jsou v ranních hodinách nízké teploty venkovního vzduchu a během dne dochází k jejich nárůstu.

Možnosti řešení útlumů vytápění
Teplárna Strakonice, a.s. má s každým odběratelem tepla uzavřenou smlouvu na dodávky tepla, která odpovídá podmínkám vyhlášky č. 194/2007 Sb. Jestliže odběratel tepla požaduje, aby noční útlum nebyl použit, je možné se s teplárnou dohodnout a noční útlum poté není v daném objektu nastaven. Jestliže odběratel požaduje vyšší výkon otopné soustavy, je možné se s teplárnou dohodnout na jeho úpravě. Vždy platí, že ke změnám nastavení parametrů vytápění teplárna přistoupí na základě ujednání o nastavení parametrů ústředního vytápění a teplé vody, které je podepsané oprávněnou osobou odběratele (předseda SVJ, výbor SVJ, energetik společnosti, správce…).

Další faktory, které mají na vytápění vliv
Je třeba uvést, že ani ideálně nastavené smluvní vztahy nevyřeší všechny problémy. Vytápění (teplotu v jednotlivých bytech) totiž velmi často ovlivňuje další řada faktorů, které nejsou závislé na teplárně. Část obyvatel je na teplotu v bytě citlivější a vyhláškou stanovených 20 °C v obytných místnostech jim k tepelné pohodě nestačí. Část obyvatel nehledí na teplotu vnitřního vzduchu, ale na teplotu na otopném tělese – když je chladné, je jim automaticky zima, i když v bytě mají 23 °C. Negativně působí i zásahy do otopných soustav, které mají za cíl uspořit teplo – jde o škrcení na ventilech otopných těles, na patách stoupaček a patách domů. Do systémů navíc necitlivě zasahují uživatelé bytů pod neustálým psychologickým tlakem na úspory prostřednictvím poměrových měřičů spotřeby tepla přímo v bytech (uživatelé uzavřou regulační ventily na otopných tělesech a nechají se vytápět od sousedů…), takže část bytů je nedotápěna a část přetápěna. Velmi často se objevují nefunkční termoregulační ventily, které rovněž situaci komplikují.

Řešení problémů s vytápěním
Teplárna Strakonice, a.s. je připravena s každým odběratelem tepla dohodnout takové podmínky dodávek tepla, aby byli spokojeni všichni uživatelé. Není však možné, aby se na ni obraceli jednotliví uživatelé bytů, partnerem pro jednání o dodávkách tepla je oficiální představitel odběratele, např. předseda SVJ, výbor SVJ, energetik společnosti, správce. Je tedy třeba se vždy napřed domluvit v rámci celého domu a poté kontaktovat pracovníky teplárny a hledat řešení.
I přesto naši pracovníci prakticky denně řeší problémy s vytápěním v jednotlivých bytech. Obyvatelům se snaží vysvětlit, jak vytápění funguje a jaké jsou možnosti týkající se nastavení otopné soustavy, případně řeší situaci na místě, aby byli odběratelé s vytápěním spokojeni.

Ing. Zdeněk Matějka,
odborný ředitel pro techniku a výrobu

telefon 728 528 725, e-mail: matejka@tst.cz

V případě dotazů se obracejte na Ing. Miloše Hynka, hlavního inženýra rozvodů tepla, telefon: 606 569 947, e-mail: hynek@tst.cz

Tisková zpráva – Režim vytápění (ve formátu .pdf)