Upozornění na omezení dodávek tepla

19.04.2021

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen TST) upozorňuje na riziko omezení dodávek tepelné energie společnosti Energo Strakonice s.r.o. (dále jen Energo), a to počínaje dnem 22. dubna 2021. Toto omezení dodávek společnosti Energo může bohužel ovlivnit dodávky tepla odběratelům tepla od této společnosti. Z tohoto důvodu upozorňuje TST na možné komplikace, které lze očekávat v případě, že TST omezí dodávky tepla společnosti Energo. Odpovědnosti za tyto komplikace však nese výhradně společnost Energo.

Energetický zákon opravňuje dodavatele omezit dodávky tepelné energie v případě, že odběratel neplatí za dodávanou tepelnou energii. Právě taková situace nastala v případě dodávek tepelné energie, kterou společnosti Energo dodává TST. Společnost Energo odmítá TST platit za odebranou tepelnou energii, a stejně tak odmítá i plnit povinnosti uložené jí předběžným nařízením ERÚ. Dále Energo soustavně odmítá uzavřít s TST smlouvu na dodávku tepelné energie, ačkoliv tato společnost nemá dostatečné zdroje pro výrobu tepelné energie, kterou chce dodávat svým odběratelům.

K úhradě dluhu byla již společnost Energo několikrát bezvýsledně vyzvána a TST informovala o celé záležitosti ERÚ. Doposud však nedošlo k žádné nápravě, proto TST zaslala společnosti Energo několik předžalobních výzev k úhradě dlužných částek za odebrané teplo od 3.9.2020. Ze strany společnosti Energo však nadále dochází k neoprávněnému odběru tepelné energie ve smyslu ust. §89 odst. 1 písm. b) energetického zákona, jakož i k neplnění povinností, které společnosti Energo uložil ERÚ. Společnost Energo přestala nyní plnit i své závazky týkající se dalších odběrných míst a tím podstatně zvýšila riziko omezení dodávek i v dalších lokalitách.

Z výše uvedených důvodů je tedy TST nucena zvažovat omezení dodávky tepla pro společnost Energo, což může bohužel ovlivnit dodávky tepla do jednotlivých domácností, kterým dodává tepelnou energii společnost Energo.

Představenstvo TST dělá v současné době maximum pro to, aby zákazníci společnosti Energo nemuseli čelit potížím, které mohou vzniknout v případě, že Energo nebude platit TST za odebranou tepelnou energii. Představenstvo TST proto o vzniklé situaci informovalo i zástupce města Strakonice. Na žádost starosty města pak TST ustoupila od původního záměru okamžitého omezení dodávek tepelné energie a poskytlo společnosti Energo další dodatečnou lhůtu k úhradě dlužných částek a uzavření řádné smlouvy na odběr tepla. Pokud však společnost Energo v dodatečné lhůtě neuhradí své závazky, přistoupí TST k omezení či přerušení dodávek tepelné energie, a to od 22.4.2021 pro všechna dotčená odběrná místa.

Teplárna Strakonice, a.s.