Usnesení valné hromady o nuceném přechodu cenných papírů

20.07.2023

Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. rozhodla dne 29. 6. 2023 o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře společnosti, když přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s.:

i)určuje, že hlavním akcionářem společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen společnost) je Město Strakonice, IČO 002 51 810, se sídlem Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí 2, PSČ 38601 (dále jen hlavní akcionář), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %;

ii)rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení považují i zaknihované akcie); iii)rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 855 Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (ISIN: CZ0005127209);

iv)rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, které na základě tohoto rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře.“

Notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí valné hromady podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře je dostupný k nahlédnutí v sídle společnosti.“

Závěry znaleckého posudku odůvodňující výši protiplnění:

„S ohledem na znalecky úkol, předmět a účel oceněni, poskytnuté informace, provedena šetřeni, předpoklady a zvolenou metodiku bylo provedeno oceněni společnosti Teplárna Strakonice, a.s., IČO: 608 26 843, se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice a stanovena spravedlivá hodnota 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,– Kč, k datu oceněni 28. 2. 2023 ve výši: 855,– Kč (slovy: osm set padesát pět korun českých) Uvedena hodnota je bez vlivu připadne DPH. Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 855 Kč za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,– Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném zněni, pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 28. 2. 2023 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.“


Notářský zápis

Závěry znaleckého posudku