Životní prostředí

Ochrana ovzduší

Při spalování fosilních paliv vznikají sloučeniny, které jsou označovány jako emise. Pro provozovatele jsou stanoveny emisní limity – tj. koncentrace znečišťujících látek odcházejících do ovzduší.


EMISNÍ LIMITY (koncentrace)

V současné době jsou v platnosti následující emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 – buď pro K1 a K2 samostatně, nebo pro všechny kotle za odsířením kouřových plynů (OKP), resp. za kotli K4 a K5 (mg/m3):

Zař. CO NOx SO2 TZL
OKP 250 650 1700 100
K1 250 650 1700 100
K2 250 650 1700 100
K4 175 450 1700 50
K5 80 450 1500 30V následující tabulce jsou uvedeny koncentrace emisí měřených kontinuálně (K1, K2, resp. odsíření kouřových plynů /OKP/); na kotlích K1 a K2 byl spalován vysoký podíl biomasy, OKP nebylo v roce 2023 v provozu, kotel K4 nebyl v roce 2023 v provozu a kotel K5 byl provozován minimálně – měření nebylo v souladu s povolením k provozu provedeno (mg/m3):

Zař. CO NOx SO2 TZL
OKP
K1 37,20 405,02 337,78 6,48
K2 61,79 339,56 440,55 4,39
K4
K5V roce 2023 byly dodrženy emisní limity všech sledovaných emisí, což bylo dáno provozem K1 a K2 se spalováním biomasy a dávkováním vápence.
Emisní situace je kontinuálně monitorována vlastními měřícími přístroji a každoročně se provádí ověření jejich správnosti autorizovanou osobou.


Schéma měření emisí

Technologické schéma

Obrázek


Emise jsou měřeny za jednotlivými kotli K1 a K2, nebo za OKP. Veškeré změřené hodnoty jsou dále zpracovány ve vyhodnocovacím systému Elidis, který provádí vyhodnocení dodržování emisních limitů, výpočty hmotnostních úletů a dalších požadovaných hodnot.

Ke splnění výše uvedených emisních limitů bylo v minulých letech realizováno několik opatření.

Emise CO
Tvorba CO je závislá na technickém stavu kotlů a kvalitě spalovacího procesu. Snahou TST je spalování paliva s co největší účinností a tomu odpovídají velmi nízké koncentrace CO na všech kotlích.

Emise NOx
Na kotlích K1 a K2 byla vybudována denitrifikace kouřových plynů metodou NOx-OUT. Zařízení snižuje koncentrace NOx cca o polovinu. Na kotli K3 byla v rámci rekonstrukce kotle instalována primární opatření ke snížení obsahu NOx v kouřových plynech, snížení je také cca o 50 %. Na kotlích K4, K5 se při spalování nízkosirného oleje dosahuje hodnot cca 400 mg/m3.

Emise SO2
Snížení emisí SO2 kotlů K1, K2 a K3 bylo dosaženo instalací odsiřovacího zařízení polosuchou vápennou metodou. Toto zařízení zajišťuje snížení koncentrací SO2 z původních 4000 mg/m3 na zákonem požadovanou hodnotu 1700 mg/m3. K dalšímu výraznému snížení koncentrací přispívá spalování biomasy, která má ve srovnání s uhlím výrazně nižší obsah síry. U kotlů K4 a K5 je dodržení limitu SO2 dosaženo spalováním nízkosirného topného oleje s obsahem síry do 1 %.

Emise TZL (tuhých znečišťujících látek)
U všech uhelných kotlů instalovány elektrostatické odlučovače. Odloučený popílek je pneumatickou dopravou z výsypek elektrostatických odlučovačů dopravován do zásobního sila. Tato zařízení slouží k snížení úletu tuhých emisí před vstupem spalin do odsíření. Finálním zařízením je ale v tomto případě tkaninový filtr, který je součástí odsíření. Koncentrace za tkaninovým filtrem dosahují velmi nízkých hodnot.

Úlet emisí od roku 2002 (tuny):

Úlet emisí CO NOx SO2 TZL
r. 2002 144 349 1306 34
r. 2003 107 372 1450 23
r. 2004 99 453 1281 13
r. 2005 127 459 1370 30
r. 2006 119 443 1511 4
r. 2007 130 445 1495 7
r. 2008 120 459 1427 15
r. 2009 118 410 1251 11
r. 2010 118 358 1254 4
r. 2011 113 331 1155 7
r. 2012 115 332 1107 14
r. 2013 113 345 1114 12
r. 2014 88 264 925 12
r. 2015 99 295 1252 12
r. 2016 45 114 518 5
r. 2017 27 135 780 7
r. 2018 49 162 818 1
r. 2019 51 185 734 1
r. 2020 20 149 387 2
r. 2021 23 137 511 7
r. 2022 26 182 608 8
r. 2023 17 161 161 2
Strop od 2008 530 1450 20Od roku 2008 je TST povinna plnit tzv. emisní stropy, tj. maximální vypouštěné množství emisí v tunách. V roce 2023 byly všechny předepsané emisní stropy splněny.

Další údaje týkající se ochrany ovzduší a dalších složek životního prostředí jsou uvedeny v Prohlášení k životnímu prostředí. Toto Prohlášení, které je každoročně aktualizováno, je možno stáhnout ve formátu pdf.

Porovnání úletu emisí z TST a rodinného domku – palivo totožné hnědé uhlí – reakce na tiskové zprávy sdružení Arnika

Každoročně vydává sdružení Arnika Tiskové zprávy, ve kterých uvádí, že největšími znečišťovateli Jihočeského kraje jsou teplárny v Českých Budějovicích, Plané nad Lužnicí a Strakonicích. Následně jsou tyto zprávy prezentovány v médiích.

Teplárna Strakonice, a.s. považuje tyto zprávy za tendenční a poškozující její dlouholeté úsilí zaměřené na snižování dopadů na životní prostředí.

V minulých letech investovala TST téměř 750 mil. Kč do opatření, která snižují množství vypouštěných emisí, odpadů či hlukovou zátěž. Od roku 2005 má TST plně certifikovaný integrovaný systém řízení, který zahrnuje řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle požadavků mezinárodních norem. Navíc se TST dobrovolně přihlásila k tzv. EMASu, což znamená, že každoročně vydává a zveřejňuje Prohlášení k životnímu prostředí. V roce 2006 získala TST s ročním předstihem tzv. integrované povolení, které stanovuje limity v oblasti ochrany ŽP. Veškeré limity TST trvale plní.

TST zásobuje teplem téměř 8 000 bytů a přední strakonické podniky. Vyprodukuje k tomu množství emisí, které je veřejně známo, oznamováno orgánům státní správy a zveřejňováno. V případě, že by se teplo vyrábělo individuálně, množství vypuštěných emisí by bylo podstatně vyšší – viz. následující srovnávací tabulka, která uvádí úlet emisí SO2 a NOx vztažený na 1 GJ vyrobeného tepla u TST a průměrného rodinného domku vytápěného hnědým uhlím.

Množství emisí SO2 a NOx na 1 vyrobený GJ tepla

SO2(kg) NOx(kg)
TST 0,656 0,192
Rod. domek 2,338 0,308
Poměr RD/TST 356 % 160 %Při výrobě stejného množství tepla jako v TST by z rodinných domků bylo vypuštěno 3,6 x více emisí SO2 a 1,6 x více emisí NOx.