Životní prostředí

Ochrana vod

TST používá povrchovou vodu jako jednu ze vstupních surovin pro výrobu tepla a elektrické energie. Hlavní využití povrchové vody je při chlazení technologického zařízení, zejména pro průtočné chlazení parních turbín, a pro výrobu napájecí vody parních kotlů.

TST má povoleno odebírat vodu z řeky Otavy a v mimořádných stavech (stav nouze, odstávka) i z řeky Volyňky.

Odpadní vody z průtočného chlazení parních turbín jsou řízeně vypouštěny do řeky Volyňky. Ostatní technologické odpadní vody, pokud nejsou zpětně využívány, jsou řízeně vypouštěny do veřejné kanalizace.

Povolení odběru i vypouštění vod je součástí integrovaného povolení, ve kterém jsou stanoveny podmínky.

Smluvním partnerem pro odběr povrchové vody a vypouštění odpadních vod do řeky Volyňky je Povodí Vltavy Praha. Pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací jsou smluvním partnerem Technické služby Strakonice.

Investiční akce TST realizované v uplynulých letech posílily ekonomické a ekologické nakládání s vodou – modernizace chemické úpravny vody přispěla k minimalizaci ztrát povrchové vody a k nižší produkci zasolených odpadních vod, realizace vnitřního chladícího okruhu minimalizovala spotřebu chladící vody pro tzv. drobné chlazení a odstranila vypouštění použité chladící vody do veřejné kanalizace.

Velký chladící okruh pro chlazení kondenzátoru turbíny je vybaven chladícími věžemi, které umožňují maximálně využít chladícího potenciálu povrchové vody za současného dodržení teplotních podmínek vypouštění uvedených v integrovaném povolení.