Životní prostředí

Ochrana vod

TST používá povrchovou vodu jako jednu ze vstupních surovin pro výrobu tepla a elektrické energie – pro chlazení zařízení a pro výrobu napájecí vody parních kotlů. V minulosti se nejvíce povrchové vody spotřebovávalo pro průtočné chlazení kondenzátoru parní turbíny TG2. S ohledem na aktuální trendy týkající se šetrného nakládání s přírodními zdroji se TST rozhodla spotřebu vody omezit, snížit závislost provozu teplárny na odběrech a dostupnosti surové vody v řece Otavě, uzavřít chladící okruh kondenzace TG2 a průtočné (otevřené) chlazení nahradit cirkulačním (uzavřeným). Spotřeba povrchové vody se tak řádově sníží. Začátkem července 2023 začal zkušební provoz uzavřeného chladícího okruhu.

TST má povoleno odebírat vodu z řeky Otavy a v mimořádných stavech (stav nouze, odstávka) i z řeky Volyňky. S uzavřením chladícího okruhu kondenzace TG2 se budou měnit i podmínky nakládání s vodami, které jsou součástí integrovaného povolení. Změní se povolené množstevní limity pro odběr povrchové vody a podmínky pro vypouštění oteplených odpadních vod z průtočného chlazení do řeky Volyňky stanoveny nebudou. Odpadní vody z uzavřeného chladícího okruhu (odluh a odpadní voda z proplachů filtračních elementů) budou vypouštěny do veřejné kanalizace.

Do veřejné kanalizace jsou vypouštěny i odpadní vody z ostatních technologických celků (chemické úpravny vody, mazutového hospodářství, výroby stlačeného vzduchu). Cílem je množství odpadních vod minimalizovat, a proto jsou odpadní vody vhodné kvality využívány zpět v provozu. Při vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace jsou dodržovány limity stanovené ve smlouvě s provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace – Technickými službami Strakonice, s.r.o.