X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Pro zákazníka

Odběrový diagram

Odběrový diagram – pouze pro dvousložkovou sazbu

Odběrový diagram je sjednáván mezi odběratelem a dodavatelem jedenkrát ročně na každé odběrné místo samostatně. Odběrový diagram je součástí smluvního vztahu a řeší potřeby tepla odběratele na odběrném místě pro následující období – kalendářní rok. Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „TST“) používá potvrzených odběrových diagramů k tvorbě plánu a stanovení stálé platby pro odběrné místo po dobu smluvního období – kalendářního roku.

PŘÍPRAVA ODBĚROVÝCH DIAGRAMŮ A JEJICH ÚPRAVY

• TST v červenci daného roku zašle odběratelům návrhy odběrových diagramů (OD), které vycházejí z dosažené skutečné spotřeby předešlého ročního období.
• Odsouhlasení návrhu OD potvrzuje odběratel skutečně dosaženou spotřebu v minulém roce, odběratel má právo za určitých podmínek upravit tento navržený diagram na dodávku a odběr tepla. Může zohlednit změny, které se uskutečnily na odběrném místě (např. zateplení, přístavba objektu, změna charakteru využívání objektu apod.). Veškeré žádosti o změny OD vyžaduje TST v elektronické nebo písemné podobě. Tyto změny má za povinnost odběratel projednat s TST a doložit patřičnou technickou dokumentaci (energetický audit apod.).
• Potvrzený diagram na dodávku a odběr tepla je nutné vrátit do TST nejpozději do 15. 9. daného roku.
• Změnu sjednaného diagramu na dodávku a odběr tepla v pozdějším termínu nebo v průběhu smluvního období nebude TST akceptovat.

Podrobný popis uzavírání Odběrového diagramu

Postup při uzavírání a vyhodnocení odběrového diagramu