Pro zákazníka

Odběrový diagram

Odběrový diagram je sjednáván mezi odběratelem a dodavatelem jedenkrát ročně na každé odběrné místo samostatně. Odběrový diagram je součástí smluvního vztahu a řeší potřeby tepla odběratele na odběrném místě pro následující období – kalendářní rok. TST a.s. používá potvrzených odběrových diagramů k tvorbě plánu a stanovení stálé platby pro odběrné místo po dobu smluvního období – kalendářní rok. Odběrový diagram ze strany TST potvrzuje Obchod s teplem.


PŘÍPRAVA ODBĚROVÝCH DIAGRAMŮ 2016 A JEJICH ÚPRAVY

  • TST v červenci 2015 zašle odběratelům návrhy odběrových diagramů (OD), které vycházejí z dosažené skutečné spotřeby předešlého ročního období – rok 2014
  • Odsouhlasení návrhu OD 2016 potvrzuje odběratel skutečně dosaženou spotřebu v roce 2014, odběratel má právo za určitých podmínek upravit tento navržený diagram na dodávku a odběr tepla. Může zohlednit změny, které se uskutečnily na odběrném místě (např. zateplení, přístavba objektu, změna charakteru využívání objektu apod).Veškeré žádosti o změny OD vyžaduje TST v písemné podobě. Tyto změny má za povinnost odběratel projednat s dodavatelem a doložit patřičnou technickou dokumentaci (energetický audit apod.)
  • Podrobný popis uzavírání OD a ostatní vysvětlení je popsáno v Cenových pravidlech TST uvedených na www.tst.cz, záložka obchod, Podmínky dodávky tepla, Všeobecná cenová pravidla pro tepelnou energii a nosná media
  • Potvrzený diagram na dodávku a odběr tepla je nutné vrátit do TST nejpozději do 15. 9.
  • Změnu sjednaného diagramu na dodávku a odběr tepla v pozdějším termínu nebo v průběhu smluvního období nebude TST akceptovat.

VYHODNOCOVÁNÍ ODBĚROVÝCH DIAGRAMŮ

  • Týká se pouze odběratelů, kteří provedli úpravu OD
  • Doúčtování s ohledem na nedodržení diagramu
  • Přepočet na teplotu

      Qdiagram x (20 – průměrná teplota smluvního období)
Qpřep.diagram =     ---------------------------------------------------------------------------------
      (20 – průměrná teplota srovnatelného období)


  • Plnění v %

      Qodebrané    
K =     -----------------------     pokud je K > 1,05
      Qpřep.diagram      


  • Doúčtování

D = (Qodebrané – Qpřep. diagram ) x Kč/GJsj x K


MODELOVÝ PŘÍKLAD

Vyhodnocování odběrových diagramů (tsmluvní období = tsrovnatelné období)
Návrh OD TST GJ 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Změna odběratele Gj 1000 900 860 800 700 100
Spotřeba GJ 860 860 860 860 860 860
Plnění K 0,860 0,956 1,000 1,075 1,229 8,600
Doúčtování GJ 0 60 160 760
Kč/GJsj Kč/Gj 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2
Doúčtování         18 717,90 Kč 57 045,03 Kč 1 896 747,20 Kč
Stálá platba 290 200,00 Kč 261 180,00 Kč 249 572,00 Kč 232 160,00 Kč 203 140,00 Kč 29 020,00 Kč
Kč/Gjod 221,9 221,9 221,9 221,9 221,9 221,9
Plat za odebrané GJ Kč/GJ 190 834,00 Kč 190 834,00 Kč 190 834,00 Kč 190 834,00 Kč 190 834,00 Kč 190 834,00 Kč
Platba celkem 481 034,00 Kč 452 014,00 Kč 440 406,00 Kč 441 711,90 Kč 451 019,03 Kč 2 116 601,20 Kč
Kč/GJ Kč/GJ 559,34 Kč 525,60 Kč 512,10 Kč 513,62 Kč 524,44 Kč 2 461,16 Kč