Pro zákazníka

Odběrový diagram

Odběrový diagram – pouze pro dvousložkovou sazbu

Odběrový diagram je sjednáván mezi odběratelem a dodavatelem jedenkrát ročně na každé odběrné místo samostatně. Odběrový diagram je součástí smluvního vztahu a řeší potřeby tepla odběratele na odběrném místě pro následující období – kalendářní rok. Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „TST“) používá potvrzených odběrových diagramů k tvorbě plánu a stanovení stálé platby pro odběrné místo po dobu smluvního období – kalendářního roku.

PŘÍPRAVA ODBĚROVÝCH DIAGRAMŮ A JEJICH ÚPRAVY

• TST v červenci daného roku zašle odběratelům návrhy odběrových diagramů (OD), které vycházejí z dosažené skutečné spotřeby předešlého ročního období.
• Odsouhlasení návrhu OD potvrzuje odběratel skutečně dosaženou spotřebu v minulém roce, odběratel má právo za určitých podmínek upravit tento navržený diagram na dodávku a odběr tepla. Může zohlednit změny, které se uskutečnily na odběrném místě (např. zateplení, přístavba objektu, změna charakteru využívání objektu apod.). Veškeré žádosti o změny OD vyžaduje TST v elektronické nebo písemné podobě. Tyto změny má za povinnost odběratel projednat s TST a doložit patřičnou technickou dokumentaci (energetický audit apod.).
• Potvrzený diagram na dodávku a odběr tepla je nutné vrátit do TST nejpozději do 15. 9. daného roku.
• Změnu sjednaného diagramu na dodávku a odběr tepla v pozdějším termínu nebo v průběhu smluvního období nebude TST akceptovat.

Podrobný popis uzavírání Odběrového diagramu

Postup při uzavírání a vyhodnocení odběrového diagramu