X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Pro zákazníka

Podmínky pro projektanty

Teplárna Strakonice, a.s. stanoví pro každé nové připojení nebo úpravu stávajících odběrných míst podmínky, které musí nový nebo původní odběratel tepla splnit. Protože se jedná o sofistikovanou činnost, přistupuje TST ke každému případu samostatně a naši odborníci spolupracují přímo s projektanty TZB.

Kromě podmínek pro projektanty TZB při realizaci nových odběrů stanovují pracovníci TST konkrétní podmínky také na veškerá stavební povolení u staveb, které se přímo dotýkají nebo sousedí se tepelnými sítěmi nebo ostatními objekty TST.


Pro zpracování návrhu připojení prosíme projektanty o poskytnutí následujících podkladů:

  • výkres celkové situace s umístěním objektu na pozemku s vyznačením inženýrských sítí
  • půdorys 1. NP s kótou úrovně čisté podlahy vzhledem k upravenému okolnímu terénu a vyznačenými základními pásy
  • označení umístění výměníkové stanice v objektu
  • velikost zastavěné plochy
  • řez objektem
  • projektovaná velikost tepelné ztráty objektu


Bližší informace:

Ing. Jan Košťál, hlavní inženýr rozvodů tepla
Telefon: 383 318 162
Mobil: 720 372 080
e-mail: kostal@tst.cz

Evžen Novák, investiční a stavební technik
Telefon: 383 318 282
Mobil: 602 526 857
e-mail: evzen.novak@tst.cz