Výroba tepla a elektřiny

Pojmy v teplárenství

Centralizované zásobování teplem (CZT)
výroba, rozvod a dodávka tepla do míst jeho spotřeby tepelnými sítěmi.

Zásobování teplem
energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla.

Decentralizované zásobování teplem (DZT)
výroba a dodávka tepla do míst jeho spotřeby ze zdroje umístěného zpravidla přímo v teplem zásobovaném objektu (zúčtovací jednotce).

Ústřední vytápění
dodávka tepla otopnou soustavou s cílem zabezpečení předepsaného teplotního stavu uvnitř objektu (zúčtovací jednotky).

Individuální vytápění
vytápění, při němž je zdroj tepla umístěn přímo ve vytápěné místnosti.

Etážové vytápění
vytápění sloužící pouze pro část vytápěného objektu, obvykle jednoho bytu.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) = Kogenerace
sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

Teplárenství
centralizované zásobování teplem, kde je jedním ze zdrojů teplárna.

Přírodní energetické zdroje
energetické zdroje vzniklé geologickým vývojem země a vlivem jiných přírodních pochodů.

Obnovitelné energetické zdroje
zdroje odvozené od sluneční činnosti, jako jsou energie vody, větru, biomasy, geotermální energie, slapové jevy a přímé sluneční záření.

Neobnovitelné energetické zdroje
energie z fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a energie jaderná.

Lokální vytápění
vytápění místnosti zdrojem, který je v ní přímo umístěn.

Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT)
soustava tvořená ústředními zdroji tepla (základními a špičkovými, tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a vnitřním zařízením.

Teplárenská soustava
SCZT, z jejíchž základních zdrojů tepla je alespoň jedním teplárna.

Otopná soustava
spotřebitelská část (část vnitřního zařízení) určená pouze pro vytápění.

Zdroj tepla
zařízení, v němž se vyrábí teplo.

Centralizované zdroje tepla
zdroje tepla pro SCZT; patří sem teplárny, elektrárny s odběrem tepla, výtopny a okrskové kotelny.

Teplárna
zdroj, v němž se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina, případně jiný druh energie (chlad, stlačený vzduch, atd.).

Elektrárna s odběrem tepla
zdroj určený především pro výrobu elektřiny, jež je i zdrojem tepla při částečném teplárenském provozním režimu.

Výtopna
samostatně umístěný zdroj tepla pro obytný okrsek nebo průmyslový závod s dodávkou tepla do tepelných sítí, případně i předávacích stanic.

Domovní kotelna
decentralizovaný zdroj tepla pro budovu, v níž je umístěn (obvykle v suterénu nebo na střeše).

Základní zdroj tepla
zdroj tepla určený pro pokrytí základní části diagramu ročního průběhu potřeby tepla.

Špičkový zdroj tepla
zdroj tepla určený pro pokrytí špičkové části diagramu ročního průběhu potřeby tepla; pracuje s malým ročním využitím instalovaného výkonu.

Rozvod tepla
soubor zařízení pro dopravu, akumulaci, přeměnu a dodávku tepla.

Tepelná síť
soubor zařízení pro dopravu tepla ze zdrojů k odběratelům, popřípadě k propojení zdrojů tepla mezi sebou.

Parní tepelná síť
soustava pro dopravu tepla v páře; sestává z přívodního parního potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice kondenzátu, redukční stanice páry, atd.).

Vodní tepelná síť
soustava pro dopravu tepla ve vodě.

Teplovodní tepelná síť
soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě do 110 °C.

Horkovodní tepelná síť
soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě nad 110 °C.

Dvoutrubková tepelná síť
tepelná síť sloužící pro dopravu teplonosné látky ze zdroje tepla do předávacích stanic a vnitřních zařízení spotřebitelů a následně zpět do zdroje tepla.

Rozvodná tepelná síť primární
část tepelné sítě od tepelného napáječe do výměníkových stanic nebo k přímým odběratelům.

Rozvodná tepelná síť sekundární
část tepelné sítě od výměníkových stanic k odběratelům nebo k domovním předávacím stanicím (vnitřnímu zařízení).

Tepelná přípojka
část tepelné sítě, kterou se teplo dodává z rozvodné tepelné sítě nebo přímo ze zdroje odběrateli.

Primární přípojka
začíná odbočkou od zdroje tepla nebo od primární rozvodné tepelné sítě a končí v předávací stanici.

Sekundární přípojka
začíná odbočkou od předávací stanice nebo od sekundární rozvodné tepelné sítě a končí odběrným tepelným zařízením.

Předávací místo
rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla.

Předávací stanice
zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů.

Domovní předávací stanice
předávací stanice umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky); obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro vytápění a ohřívací zařízení teplé vody.

Ústřední ohřev teplé vody
ohřev vody ve společném zařízení jako je předávací stanice nebo zdroj tepla.

Vnitřní zařízení
vnitřní rozvodný systém a spotřebiče v objektu odběratele (zúčtovací jednotce) – soustava ÚT, TUV, klimatizace, atd.

Otopná soustava
zařízení sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles.

Soustava teplé vody
zařízení sestávající z vnitřního rozvodu teplé vody (dříve TUV) a spotřebičů (výtoků).

Teplá voda
(dříve teplá užitková voda – TUV) zdravotně nezávadná voda určená ke koupání, umývání a praní, nikoliv však k pití a vaření; připravuje se z vody v kvalitě pitné vody.

Spotřebič tepla
zařízení na konci vnitřních rozvodů, které slouží k předávání tepla pro: vytápění (otopné těleso) teplou vodu (výtok teplé vody).

Otopné těleso
spotřebič tepla na konci vnitřního rozvodu, kterým se předává teplo do vytápěné místnosti.

Vnitřní rozvod
rozvodná síť uvnitř objektu (zúčtovací jednotky) pro vytápění a dodávku teplé vody.

Energetická účinnost
poměr mezi množstvím energie skutečně využité k energii vynaložené v daném procesu a v daném časovém úseku.

Tepelná účinnost
poměr mezi využitou tepelnou energií na výstupu z procesu k teplu vstupujícímu do procesu v daném časovém úseku a s vymezenými bilančními hranicemi.

Tepelné ztráty
energie odcházející z energetického procesu nebo ze zařízení, jejíž využití je v současné době technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné (vždy je nutno stanovit hranice procesu přeměny).

Měrná spotřeba paliva/tepla v palivu
poměr mezi energií vystupující a vstupující, poměr mezi množstvím do procesu (vymezeného časovým úsekem s hranicemi) přivedeného paliva/tepla obsaženého v přivedeném palivu a množstvím energie odvedené z energetického zařízení. Měrná spotřeba tepla v palivu je při vyjádření přivedené a odvedené energie ve stejných jednotkách rovna reciproké hodnotě tepelné účinnosti.

Dodávka tepla
dodávka tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a další účely.

Dodavatel tepla
fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na výrobu a rozvod tepla nebo na jednu z těchto činností.

Odběratel tepla
fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním stavu s dodavatelem tepla.

Odběrový diagram
časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy dodavatele s odběratelem.

Potřeba tepla
je dána tepelným příkonem (W, kW, MW, GJ/h) a odběrem tepla za den, měsíc nebo rok (Mwh/d, Mwh/měsíc, Mwh/rok, GJ/d, GJ/měsíc, GJ/r).

Tepelný příkon
přípojné množství tepla za hodinu (W, MW, GJ/h).

Odběr tepla
množství požadovaného tepla za delší časové období, např. za den, měsíc nebo rok; udává se v MWh/d, MWh/měsíc, MWh/r, GJ/d, GJ/měsíc, GJ/r.

Spotřeba tepla
množství tepla skutečně spotřebovaného za určité časové období (MWh/d, Mwh/měsíc, MWh/r, GJ/d, GJ/měsíc, GJ/r).

Využití tepelného výkonu zdroje tepla
poměr roční výroby tepla k hodinovému výkonu zdroje tepla v h/r.

Vnitřní výpočtová teplota
výsledná teplota, která je průměrem mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou stěn ohraničujících vytápěnou místnost.

Vnitřní provozní teplota
teplota respektující vytápění v době provozu a omezení vytápění po zbytek dne, při níž jsou dodrženy požadavky na tepelnou stabilitu místnosti. Podmínka se v praxi považuje za splněnou, je-li v místnosti s otopným tělesem teplota vzduchu naměřená teploměrem uprostřed místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy, bez vlivu oslunění, oproti číselné hodnotě stanovené projektem:
vyšší o 1 °C u místnosti s jednou venkovní stěnou
vyšší o 1,5 °C u místnosti se dvěma venkovními stěnami
vyšší o 2 °C u místnosti s třemi a více venkovními stěnami
a navíc o 1 °C vyšší u místnosti s nadměrným zasklením

Měřič tepla
měřidlo vybavené součtovým počitadlem, které zaznamenává spotřebu tepla.

Patní měřič tepla
fakturační měřič tepla umístěný na vstupu do odběrného tepelného zařízení (zúčtovací jednotky).

Patní měřič teplé vody
fakturační měřič teplé vody umístěný na vstupu do objektu (zúčtovací jednotky).