Životní prostředí

Prevence závažných havárií

Vedení společnosti Teplárny Strakonice, a.s. (dále TST) ve snaze co nejvíce snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví, životní prostředí a majetek a v případě vzniklých havárií omezit jejich následky přijalo zásady politiky prevence závažných havárií.

TST má zpracované havarijní plány dle požadavku několika zákonů – energetického, vodního, zákona o ochraně ovzduší a zákona o prevenci závažných havárií.

Havarijní plány obsahují popis technologie, odpovědnosti a pravomoci pracovníků, systém dorozumívání a ohlašování, možné havarijní scénáře, postupy k zamezení rozšíření a likvidace následků havárie. Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány a pracovníci jsou z jejich obsahu proškolováni.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a přípravky ukládá za povinnost vypracovat na základě klasifikace nebezpečnosti a skladovaného množství chemických látek návrh na zařazení popř. nezařazení do havarijní skupiny a výsledek oznámit na KÚ.

TST- objekt mazutového hospodářství – je zařazena do havarijní skupiny „A“ a má pro toto zařazení schválenou bezpečnostní dokumentaci a sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody ve výši odpovídající možnému riziku.

Dle zákona o předcházení ekologické újmě má TST provedeno základní hodnocení rizika vzniku ekologické újmy jak pro areál TST ve Strakonicích, tak pro výrobnu umělého kameniva v Horažďovicích. TST není povinna zabezpečit finanční jištění k náhradě nákladů dle tohoto zákona, neboť má certifikovaný systém enviromentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 a je registrována v Programu EMAS.

Politika prevence závažných havárií (ve formátu .pdf)