Životní prostředí

Prevence závažných havárií

Vedení společnosti Teplárny Strakonice, a.s. (dále TST) ve snaze co nejvíce snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví, životní prostředí a majetek a v případě vzniklých havárií omezit jejich následky přijalo zásady politiky prevence závažných havárií.

TST má zpracované havarijní plány dle požadavku několika zákonů – energetického, vodního, zákona o ochraně ovzduší a zákona o prevenci závažných havárií.

Havarijní plány obsahují popis technologie, odpovědnosti a pravomoci pracovníků, systém dorozumívání a ohlašování, možné havarijní scénáře, postupy k zamezení rozšíření a likvidace následků havárie. Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány a pracovníci jsou z jejich obsahu proškolováni.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a směsmi ukládá za povinnost vypracovat na základě klasifikace nebezpečnosti a skladovaného množství chemických látek a směsí návrh na zařazení popř. nezařazení do havarijní skupiny a výsledek oznámit na KÚ.

TST samostatně posoudila hlavní výrobní areál a samostatně objekt mazutového hospodářství. Vzhledem k množství a charakteru nebezpečnosti skladovaných chemických látek a směsí nebyl hlavní výrobní areál zařazen do havarijní skupiny dle zákona o prevenci závažných havárií. Byl pro něj vypracován tzv. protokol o nezařazení, který byl odeslán na vědomí na KÚ.

Objekt mazutového hospodářství byl zařazen do havarijní skupiny „A“ a má pro toto zařazení schválenou bezpečnostní dokumentaci, která se pravidelně reviduje, a sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody ve výši odpovídající možnému riziku.

Podle zákona o předcházení ekologické újmě bylo u zařízení TST provedeno hodnocení rizika vzniku ekologické újmy. Jelikož má TST pro posuzované zařízení platné rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a všechny provozní činnosti jsou součástí tohoto povolení, bylo provedeno hodnocení všech provozních činností v rámci jednoho základního hodnocení.

TST není povinna zabezpečit finanční jištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona, neboť má certifikovaný systém enviromentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 a je registrována v Programu EMAS.

Politika prevence závažných havárií (ve formátu .pdf)