X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Životní prostředí

Prevence závažných havárií

Vedení společnosti Teplárny Strakonice, a.s. (dále TST) ve snaze co nejvíce snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví, životní prostředí a majetek a v případě vzniklých havárií omezit jejich následky přijalo zásady politiky prevence závažných havárií.

TST má zpracované havarijní plány dle požadavku několika zákonů – energetického, vodního, zákona o ochraně ovzduší a zákona o prevenci závažných havárií.

Havarijní plány obsahují popis technologie, odpovědnosti a pravomoci pracovníků, systém dorozumívání a ohlašování, možné havarijní scénáře, postupy k zamezení rozšíření a likvidace následků havárie. Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány a pracovníci jsou z jejich obsahu proškolováni.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a přípravky ukládá za povinnost vypracovat na základě klasifikace nebezpečnosti a skladovaného množství chemických látek návrh na zařazení popř. nezařazení do havarijní skupiny a výsledek oznámit na KÚ.

TST- objekt mazutového hospodářství – je zařazena do havarijní skupiny „A“ a má pro toto zařazení schválenou bezpečnostní dokumentaci a sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody ve výši odpovídající možnému riziku.

Dle zákona o předcházení ekologické újmě má TST provedeno základní hodnocení rizika vzniku ekologické újmy jak pro areál TST ve Strakonicích, tak pro výrobnu umělého kameniva v Horažďovicích. TST není povinna zabezpečit finanční jištění k náhradě nákladů dle tohoto zákona, neboť má certifikovaný systém enviromentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 a je registrována v Programu EMAS.

Politika prevence závažných havárií (ve formátu .pdf)