Pro akcionáře

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání


Oznámení o uplatnění práva na dorovnání (zveřejněno 31. 8. 2023)

Zápis z valné hromady konané dne 29. 6. 2023 včetně příloh


Zápis z VH 2023 (zveřejněno 2. 8. 2023)


Žádost akcionářů o vysvětlení k valné hromadě a odpovědi na dotazy akcionářů k valné hromadě


Odpovědi na dotazy akcionářů (zveřejněno 14. 7. 2023)

Žádost akcionářů o vysvětlení k valné hromadě (zveřejněno 14. 7. 2023)

Usnesení valné hromady o nuceném přechodu cenných papírů


Notářský zápis (zveřejněno 4. 7. 2023)

Závěry znaleckého posudku (zveřejněno 4. 7. 2023)

Valná hromada 2023


Pozvánka na valnou hromadu 29. 6. 2023 (zveřejněno 26. 5. 2023)

Výroční zpráva 2022 (zveřejněno 26. 5. 2023)

Výpis z evidence CDCP o výši podílu Města Strakonice v TST (zveřejněno 26. 5. 2023)

Žádost akcionáře o svolání valné hromady společnosti, a to za účelem přijetí rozhodnutí o přechodu vlastnického práva k ostatním akciím na společnosti na hlavního akcionáře (zveřejněno 26. 5. 2023)

Žádost o souhlas hlavního akcionáře s doplněním pořadu valné hromady (zveřejněno 26. 5. 2023)

Vyjádření akcionáře k žádosti společnosti o zařazení dalších záležitostí na pořad valné hromady společnosti svolávané na žádost akcionáře (zveřejněno 26. 5. 2023)

Znalecký posudek 934–45/2023 (zveřejněno 26. 5. 2023)

Dotazy akcionářů / požadavky na vysvětlení / vyjasnění (valná hromada 29. 8. 2022)


Odpovědi akcionářům


Valná hromada 2022


Pozvánka na valnou hromadu 29.8.2022 (zveřejněno 29.7.2022)

Výpis usnesení (zveřejněno 29.7.2022)

Výroční zpráva 2021 (zveřejněno 29.7.2022)

Vzor Smlouva o výkonu funkce DR p. Kotrch (zveřejněno 29.7.2022)

Vzor Smlouva o výkonu funkce DR p. Volf (zveřejněno 29.7.2022)

Zpráva předsedy představenstva (30. 4. 2022)


Zpráva předsedy představenstva pro akcionáře


Nabídka rekreačních chatek a pozemků v rekreační oblasti Milavy

Vážení akcionáři,
za účelem zjištění zájmu o odkoupení jednotlivých rekreačních chatek a pozemků v ATC Milavy ze strany zaměstnanců TST, a.s., byla 15. 9. 2021 na nástěnce vrátnice TST, a.s. vyvěšena informace s návrhem rozdělení pozemku p.č.815/7 v k.ú. Velká Turná a tabulka s cenami jednotlivých rekreačních chat a částí pozemků k nim náležících.


Pro zjištění zájmu o odkup jednotlivých chatek s pozemky ze strany zaměstnanců TST, a.s. byl vypracován návrh rozdělení stávajícího pozemku p.č. 815/7 v k.ú. Velká Turná, na kterém se v současné době nachází 8 rekreačních chat. Stávající pozemek je uvažováno rozdělit na čtrnáct pozemkových dílů. Osm pozemkových dílů obsahuje stávající chaty a zbylých šest dílů jsou volné pozemky určené k výstavbě rekreačních objektů.
Jednotlivé díly jsou vyznačeny a očíslovány na přiloženém situačním výkresu. U stávajících modře vyznačených chat je doplněno číslo chaty a na volných pozemcích je červeně označená plocha možných nových rekreačních objektů. Na situačním výkresu jsou dále šedivě označeny navržené příjezdové komunikace k pozemkům. Komunikace K1 pro pozemky číslo 1, 2, 3, 4 a 11. Komunikace K2 pro pozemky č. 5 a 8. Ostatní pozemky mají přímý přístup z obecního pozemku.
V přiložené tabulce je popis jednotlivých pozemkových dílů a staveb s jejich oceněním a výslednou celkovou cenou za chatku, přilehlý pozemek a přístupovou komunikaci (červeně jsou vyznačeny pozemky bez chatek určené k možné výstavbě nových rekreačních objektů).
Případní zájemci o odkoupení některé části pozemku p.č. 815/7 ze situačního plánu se mohou nahlásit v kanceláři č. 4 v přízemí administrativní budovy do 30. 9 .2021.

Situační výkres

Tabulka


Stanovy společnosti


Stanovy TST schválené 16. 7. 2021


Valná hromada 2021

Podmínky vstupu na valnou hromadu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. v souvislosti s ochrannými opatřeními a prevencí nebezpečí šíření onemocnění COVID-19
Vážení akcionáři,
v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a prevenci šíření onemocnění COVID-19 je podmínkou ke vstupu na valnou hromadu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ochrana dýchacích cest (nos, ústa) použitím ochranného prostředku – respirátoru nebo obdobného prostředku FFP2, KN 95 bez výdechového ventilu a podpis Čestného prohlášení, které obdržíte při vstupu.

Čestné prohlášení Covid-19 (zveřejněno 2. 7. 2021)


Pozvánka na valnou hromadu 16. 7. 2021 (zveřejněno 14. 6. 2021)

Stanovy – návrh změny 2021 (zveřejněno 14. 6. 2021)

Výroční zpráva 2020, součástí je řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020 a zpráva auditora 2020 (zveřejněno 14. 6. 2021

Odborné vyjádření RS Milavy (zveřejněno 14. 6. 2021)


Teplárna Strakonice, a.s. připravila strategii „Čistý vzduch pro město 2024“


Strategie „Čistý vzduch pro město 2024“ (zveřejněno 31. 5. 2021)

Valná hromada 2021

Vážení akcionáři,
vzhledem k trvajícím opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 svolá představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu až po rozvolnění vládních opatření. Předběžně vedení společnosti předpokládá, že dle dalšího vývoje pandemie bude možné řádnou valnou hromadu svolat v měsíci červenci.

Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (31. 1. 2021)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 4. 2. 2021)

Stanovy společnosti


Stanovy TST schválené 21. 8. 2020


Valná hromada 2020 21. 8. 2020


Pozvánka na valnou hromadu 21.8.2020 (zveřejněno 18.7.2020)

Stanovy – navrhované znění (zveřejněno 18. 7. 2020)

Stanovy – navrhované znění s vyznačením změn (zveřejněno 18. 7. 2020)


Valná hromada 2020 10. 7. 2020


Pozvánka na valnou hromadu 10. 6. 2020 (zveřejněno 10. 6. 2020)

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2019 (zveřejněno 10. 6. 2020

Zpráva auditora 2019 (zveřejněno 10. 6. 2020)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2019 (zveřejněno 10. 6. 2020)

Zpráva o vztazích 2019 (zveřejněno 10. 6. 2020)

Stanovy – navrhované znění (zveřejněno 10. 6. 2020)

Stanovy – navrhované znění s vyznačením změn (zveřejněno 10. 6. 2020)

Výroční zpráva 2019 (zveřejněno 10. 6. 2020)


Valná hromada 2020 19. 2. 2020


Pozvánka na valnou hromadu 19. 2. 2020 (zveřejněno 16. 1. 2020)

Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (29. 10. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 1. 11. 2019)

Náhradní valná hromada 2019


Odpovědi na dotazy z náhradní valné hromady

Zápis z jednání valné hromady

Pozvánka na náhradní valnou hromadu 4. 9. 2019 (zveřejněno 15. 8. 2019)

Požadavek akcionáře na kandidaturu do dozorčí rady (zveřejněno 18. 8. 2019)

Valná hromada 2019


Pozvánka na valnou hromadu 31. 7. 2019 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Zpráva auditora 2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Zpráva o vztazích 2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (31. 5. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 3. 6. 2019)

Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (22. 3. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 22. 3. 2019)

Valná hromada 2018


Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2018 (zveřejněno 29.4.2018)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva auditora 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva o vztazích 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Informace k řádné valné hromadě 2018 (zveřejněno 11.4.2018)

Valná hromada 2017


Oznámení o výplatě dividendy za rok 2016 (zveřejněno 25.7.2017)

Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2017 (zveřejněno 27.4.2017)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva auditora 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva o vztazích 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Informace k řádné valné hromadě 2017 (zveřejněno 18.4.2017)

Valná hromada 2016


Oznámení o výplatě dividendy za rok 2015 (zveřejněno 5.8.2016)

Pozvánka na valnou hromadu 2.6.2016 (zveřejněno 29.4.2016)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva auditora (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva o vztazích 2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Stanovy společnosti


Stanovy TST schválené 29. 5. 2014


Veřejná dražba


Protokol o dražbě (vybrané údaje) (zveřejněno 28.4.2015)

Dražební vyhláška (zveřejněno 19.2.2015)

Oznámení dražebníka (zveřejněno 19.2.2015)

Oznámení představenstva o konání veřejné dražby (zveřejněno 13.2.2015)


Přeměna akcií


Přeměna akcií 2014 – stav k 31.12.2014

Prohlášení akcií za neplatné

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií

Pokyny pro akcionáře k přeměně akcií

Formulář pro sděl.maj.č.účtu

Dodatečná lhůta pro odevzdání akcií

"Prodej neodevzdaných akcií – veřejná dražba