Životní prostředí

Vedlejší energetické produkty

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V oblasti nakládání s odpady pokračuje trend zahájený již v předchozím období, kdy je kladen důraz na využívání a třídění všech vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou dále předávány oprávněným osobám.

Další údaje týkající se nakládání s odpady a dalších složek životního prostředí jsou uvedeny v Prohlášení k životnímu prostředí. Toto Prohlášení, které je každoročně aktualizováno, je možno stáhnout ve formátu pdf.


VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY

Při spalování uhlí vzniká popílek a škvára, při odsiřování spalin produkt odsíření. Tyto materiály jsou označovány jako vedlejší energetické produkty (VEP). Roční objem těchto materiálů v minulosti činil dohromady 20–40 000 tun, v roce 2023 cca 5 000 tun. Množství je závislé na provozu zařízení; v posledních letech celkový objem s navyšováním spalování biomasy významně klesá.

Produkce VEP v tunách od roku 2002:

VEP Popílek Škvára Produkt
r. 2002 26301 10272 2034
r. 2003 29290 9641 4095
r. 2004 34157 10214 5458
r. 2005 29262 8832 4461
r. 2006 30343 9804 7098
r. 2007 28103 11007 5808
r. 2008 27049 9755 5950
r. 2009 26730 8031 5534
r. 2010 26585 8932 6162
r. 2011 23851 7363 6216
r. 2012 25607 4480 5785
r. 2013 19029 5638 6207
r. 2014 16696 5142 5271
r. 2015 22829 4573 7380
r. 2016 14434 2093 4999
r. 2017 14458 1916 5942
r. 2018 15461 1634 6596
r. 2019 14344 1930 4263
r. 2020 7861 738 788
r. 2021 6845 844 0
r. 2022 8044 2058 0
r. 2023 4071 1221 0Vedlejší energetické produkty jsou předávány k dalšímu využití. V roce 2023 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů, ale byly 100% využity k dalšímu zpracování. Teplárna vlastní dva platné certifikáty výrobků pro využití popílku:

Certifikát č. 1020 – CPD – 040 022105, Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu
Certifikát – Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu (Ve formátu .pdf)

Certifikát č. 040–068977, Popílek hnědouhelný do cihlářských výrobků
Certifikát – Popílek hnědouhelný do cihlářských výrobků (Ve formátu .pdf)

V roce 2010 proběhla registrace popílku a škváry podle nařízení REACH – tím pádem je na oba produkty hleděno jako na bezpečné.

Kvalita popílku je pravidelně kontrolována ve smyslu získaných certifikátů autorizovanými laboratořemi.